pieniądze leżą na ulicy

Dodano 30 marca 2008, w Bez kategorii, przez autor


Szanowni Państwo,
Wydział Spraw Społecznycyh i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola przesyła informacje o najblizszych konkursach dla organizacji pozarzadowych (w tym FIO)  i zaproszenia do udziału w spotkaniach i szkoleniach. Informacje te zostały przygotowane i przesłane przez Federację Mazowia, za co bardzo dziękuję.

Z poważaniem

Mirosław Starzyński
naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Urzędu Dzielnicy Wola

* Inwencja Kobiet

Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i Fundacja Bez Względu Na Niepogodę serdecznie zapraszają na konferencję organizowaną w ramach projektu „Inwencja Kobiet” – międzysektorowy system wsparcia dla usamodzielniających się wychowanek domów dziecka i rodzin zastępczych, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2008 r. (czwartek), o godz. 10.00 ,w Pałacu Kultury i Nauki, w sali Renesansowej (piętro VI, wejście od ul. Marszałkowskiej). Zgłoszenia do 31 marca 2008. Szczegóły: 
http://www.um.warszawa.pl/ngo/index.php?id=582

* Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce

8 kwietnia 2008 w Centrum Prasowym „Foksal” odbędzie się konferencja, na której przedstawione zostaną rekomendacje zawarte w publikacji pt. „Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce”. Publikacja zawiera rekomendacje dotyczące zmian prawnych i instytucjonalnych, administracji publicznej, prawa wyborczego, władzy lokalnej oraz aktywności obywatelskiej w Polsce, których celem jest umacnianie demokracji w Polsce. W celu potwierdzenia udziału Państwa w prezentacji lub uzyskania dodatkowych informacji uczestnicy proszeni są o kontakt pod nr tel. 22 556 42 75 lub e-mail: konferencja@isp.org.pl.

* Konferencja Parlament Europejski +/- 50
Polska Fundacja im. Roberta Schumana we współpracy z Parlamentem Europejskim i Fundacją Konrada Adenauera organizuje konferencję Parlament Europejski +/- 50 w dniach 7 – 10 maja. Konferencja skierowana jest do obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej wieku od 20 do 30 lat, aktywnie zajmujących się działalnością pozarządową i społeczną, – przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji młodzieżowych, mediów, środowisk akademickich oraz asystentów posłów do Parlamentu Europejskiego. Zgłoszenia do 31 marca 2008. Szczegóły:
http://www.schuman.org.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=619

                                                                                                                  
——————————————————————————–

OGŁOSZONE KONKURSY:

(chronologicznie według terminu nadsyłania wniosków)

* Fundacja Fundusz Współpracy, Dział Projektów Systemowych ogłasza konkurs na realizację projektów upowszechniających doświadczenia i rezultaty wypracowane przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w ramach PIW EQUAL w temacie D. Wnioski można składać do dnia 31 marca 2008 (projekty mikro). Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/316878.html

* Fundacja Batorego wraz z Fundacją Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość zapraszają organizacje pozarządowe z Polski, Litwy i Ukrainy, działające na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz posiadające doświadczenie w pracy z wolontariuszami lub starszą młodzieżą do ubiegania się o dotacje w ramach drugiej edycji konkursu dotacyjnego Memoria. Wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego. Wnioski przyjmowane są do 31 marca 2008. Szczegóły:
http://www.batory.org.pl/memoria/index.htm

* Ogłoszono nabór wniosków na projekty młodzieżowe dla osób do 25. roku życia, które przyznaje międzynarodowy program *Be the Change”. Tematyka projektów jest dowolna. Najważniejsze by służyły społeczności lokalnej. Inicjatywy powinny być realizowane pod opieką dwóch doświadczonych mentorów. Budżet projektu nie może przekraczać 1000 dolarów. Wnioski można składać do 31 marca 2008. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/336856.html

* Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zaprasza do programu Dyplom z marzeń. Udział w akcji jest szansą dla organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych na uzyskanie dofinansowania kosztu stypendium na I roku studiów i umieszczenia swoich kandydatów w systemie stypendialnym otwierającym możliwości pomocy na starszych latach. Zgłoszenia do 31 marca 2008 roku. Szczegóły:
http://www.stypendia-pomostowe.pl/dypmarz.html

* Ministerstwo Środowiska ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na łączną kwotę 12 060 000 euro. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2008, do godz. 15.00. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/331600.html

* Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, zaprasza do składnia wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między narodami Polski i Litwy. Zgłoszenia  na adres Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji do dnia 7 kwietnia 2008 do godz. 15.00. Szczegóły:
http://frse.org.pl/fundusz_polsko_litewski

* Trwają  zgłoszenia od pracowników i przedstawicieli Providenta na akcje wolontariacie w ramach konkursu Tak! pomagam.. Instytucje, które chciałyby otrzymać pomoc w ramach programu *Tak! Pomagam” powinny skontaktować się z lokalnym oddziałem Providenta. Wnioski można składać do 11 kwietnia 2008. Szczegóły:
http://www.takpomagam.pl

* Fundacja Wspomagania Wsi, we współpracy merytorycznej z Programem Małych Dotacji GEF/SGP UNDP, ogłosiła konkurs dotacyjny, realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców, pt. „Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą” czyli jak w sposób zrównoważony chronić zagrożone gatunki zwierząt i roślin i ich siedliska oraz rodzime rasy zwierząt hodowlanych i rodzime gatunki roślin uprawnych i ozdobnych. Wnioski można składać do 12 kwietnia 2008. Szczegóły:
http://witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1975

*  Dnia 13 lutego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło II edycję konkursu „Dobre praktyki EFS 2008″. Zgłoszenia należy nadsyłać do 13 kwietnia 2008. Szczegóły: www.efs.gov.pl

* Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania: WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2008. Wnioski muszą dotrzeć do MSZ najpóźniej 14 kwietnia 2008 do godz. 15.00.Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/338137.html

* Rozpoczął się nabór projektów w Programie dla Europy Środkowej 2007 – 2013. Wnioski projektowe można składać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wiedniu do 14 kwietnia 2008. Program wspiera projekty realizowane we współpracy transnarodowej z dziedziny poprawy innowacyjności, dostępności, stanu środowiska naturalnego oraz wzmocnienia konkurencyjności i atrakcyjności miasta i regionów. Pakiet dokumentów dla wnioskodawców można pobrać ze strony: www.central2013.eu.

* Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2008. Wnioski muszą dotrzeć do MSZ najpóźniej 14 kwietnia 2008 do godz. 15.00.Celem zadania jest realizacja projektów WOLONTARIAT zgodnie z *Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2008″. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/338137.html

* Instytut Spraw Publicznych zaprasza organizacje pozarządowe, zajmujące się poradnictwem prawnym, do udziału w IV edycji konkursu grantowego „Obywatel i Prawo”. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 18 kwietnia 2008 r., o godz.16.00. Szczegóły:
http://www.isp.org.pl/?v=page&id=519&ln=pl&PHPSESSID=7880ebcbb8a12bd36cf177bda88eaaae

* Rozpoczęła się II edycja programu *Wspieramy Mamy”, realizowanego przez Grupę AXA. Jego głównym celem jest pomoc finansowa i merytoryczna organizacjom działającym na rzecz matek w Polsce. Wnioski można składać do 18 kwietnia 2008. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/337301.html

*  Ogłoszono otwarty konkurs ofert na projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Termin składania wniosków 28 kwietnia 2008. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/340202.html

* Fundacja „Fundusz Współpracy”, pełniąca funkcję Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w zakresie komponentu I „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, ogłasza otwarty nabór wniosków na trzecią edycję konkursu projektów. Wnioski należy składać do dnia 29 kwietnia 2008.Szczegóły:
http://www.funduszngo.pl/pl/demokracja-i-spoleczenstwo-strona-glown/demokracja-i-spoleczenstwo-obywate.html

* Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do konkursu w ramach Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego. Wnioski można nadsyłać do 30 kwietnia 2008. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/337044.html

* Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do programu *Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Program realizowany jest przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2008.Szczegóły:
http://www.msport.gov.pl/content.php?id=825

* Nastąpiło oficjalne otwarcie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk oraz rozpoczęcie naboru wniosków do Programu. Pierwszy nabór trwa do 30 kwietnia 2008. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/339958.html

* Minister Sportu i Turystyki oraz Prezesi PZU S.A. i PZU Życie S.A. mając na uwadze ogłaszają nabór wniosków do programu *Blisko-Boisko”. Program realizowany jest przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. nabór wniosków do 30 kwietnia 2008. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/338053.html
 

* Ogłoszono nabór wniosków do konkursu w ramach Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki – Dobre rządzenie, Działanie 5.5. – Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. Wnioski można składać do 15 maja 2008. Szczegóły:
http://www.dwfefs.gov.pl/Konkurs_5_5_2.htm

* Rozpoczęła się XIII edycja konkursu Ekofunduszu na ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Konkurs adresowany jest głównie do społecznych organizacji ekologicznych, Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody, Dyrekcji Parków Narodowych i Krajobrazowych, Lasów Państwowych, Samorządów terytorialnych. Zgłoszenia można nadsyłać do 16 maja 2008. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/327889.html

* Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013. Nabór zakończy się 30 maja 2008 o godz. 16.00. Szczegóły:
http://eu.baltic.net/
 

* Fundacja Batorego, Fundacja Roberta Boscha oraz Fundacja PAUCI zapraszają organizacje pozarządowe do ubiegania się o dotacje na projekty realizowane w roku 2009 w Programie Partnerstwo Inicjatyw Społecznych. O dotację mogą ubiegać się trójstronne partnerstwa organizacji pozarządowych z Polski i Niemiec oraz Ukrainy, Białorusi lub Obwodu Kaliningradzkiego. Listy intencyjne opisujące krótko planowane działania przyjmowane są do 31 maja 2008.

* Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na wybór najbardziej efektywnych projektów samorządów gmin i organizacji pozarządowych. Wnioski w konkursie *Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych” można składać do 30 czerwca 2008. Szczegóły: www.mps.gov.pl/index.php?gid=5&news_id=1009.

Konkursy – UE:

* Ogłoszono nabór wniosków do Programu Europa dla Obywateli, poddziałanie 1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich, na projekty odbywające się pomiędzy 1 sierpnia 2008 a 30 września 2008. Działanie koordynowane jest bezpośrednio przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Spraw Audiowizualnych i służy wspieraniu projektów pomagających nawiązać bądź rozwijać już istniejące kontakty między miastami na szczeblu lokalnym w celu rozwijania wymian i współpracy. Termin składania wniosków: 1 kwietnia 2008. Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/337329.html

* Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) oczekuje do 15 kwietnia 2008 na wnioski o dofinansowanie projektów w zakresie współpracy organizacji młodzieżowych w krajach Unii Europejskiej a państwami partnerskimi niesąsiadującymi z Unią Europejską. Szczegóły:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/action32/index_en.htm

* 1 kwietnia 2008 rusza III nabór ofert w konkursie otwartym „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych” realizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację zadań publicznych polegających na opracowaniu opinii dotyczących projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedstawianych przez Komisję Europejską. Oferty będą przyjmowane do 30 kwietnia 2008.Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/338632.html

* Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego opublikowała na swoich stronach zaproszenie do składania wniosków na projekty w ramach współpracy kulturalnej z krajami trzecimi. Termin składania wniosków mija 1 czerwca 2008. Szczegóły:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/…/index_en.htm

Konkursy – Mazowsze:

* Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich w 2008 roku. Termin składania ofert 31 marca 2008 roku. Szczegóły:
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=4845

* Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkursy ofert na realizację zadań w zakresie: przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i edukacji zdrowotnej. Termin składania ofert 15 kwietnia 2008 (działanie 9, 10, 11) Szczegóły:
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=4751

* Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Województwie Mazowieckim z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2008 roku. Terminy składania ofert to: 30 kwietnia 2008 r. Szczegóły:
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=4445

* Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pod nazwą: *POGODNE LATO 2008″ – program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowany w trakcie wakacji. Składanie wniosków: od 1 kwietnia 2008 do 30 kwietnia 2008. Szczegóły:
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=4875

* Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pod nazwą: *Na wakacje po uśmiech” – program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowany w trakcie wakacji. Termin składania ofert: Od 1 do 30 kwietnia 2008. Szczegóły:
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=4874

* Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sztuki w roku 2008. Termin składania ofert 30 maja 2008 roku na zadania realizowane w terminie od 1 sierpnia do 20 grudnia 2008 roku. Szczegóły:
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=4662
 

Konkursy – Warszawa:

* Prezydent m. st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2008 roku. Termin składania ofert mija 31 marca 2008 roku. Szczegóły:
http://www.um.warszawa.pl/ngo/index.php?id=328

* Prezydent m. st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2008 roku. Termin składania ofert mija 4 kwietnia 2008 roku. Szczegóły:
http://www.um.warszawa.pl/ngo/index.php?id=360

* Prezydent m. st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Termin składania ofert mija 14 kwietnia 2008 roku. Szczegóły:
http://www.um.warszawa.pl/ngo/index.php?id=360

* Prezydent m. st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku w Dzielnicy Praga Południe.
Termin składania ofert mija 17 kwietnia 2008 roku. Szczegóły:
http://www.um.warszawa.pl/ngo/index.php?id=360

* Prezydent m. st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2008 roku. Termin składania ofert mija 18 kwietnia 2008 roku. Szczegóły:
http://www.um.warszawa.pl/ngo/index.php?id=360

* Prezydent m. st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2008 promocji Warszawy jako znaczącego ośrodka kulturalnego w Polsce i na świecie, w formie opracowania dokumentu *Program Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020″.Termin składania ofert mija 21 kwietnia 2008 roku. Szczegóły:
http://www.um.warszawa.pl/ngo/index.php?id=328

Biuro Federacji MAZOWIA
ul. Emilii Plater 47/47

00 – 118 Warszawa
tel./fax: +22 652 22 66
e-mail: mazowia@mazowia.engo.pl
www.mazowia.engo.pl

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Silny sektor pozarządowy na Mazowszu – rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych oraz monitorowanie działań administracji samorządowej”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  • RSS