22 czerwca (piątek)
Netwtorek / Impreza na zakończenie sezonu 2011/2012

godz. 19.00

Serdecznie zapraszamy na zakończenie netwtorkowego sezonu 2011/2012 – imprezę w przedświętojański piątek, 22 czerwca o 19:00 na Chłodnej 25. Mamy co świętować: NetWtorki (całe dziesięć), SocHacki i wszystkie wydarzenia około – dużo się działo!

Zaczynamy o 19:00 prezentacją Krzysia Trzewiczka*. Krzysiek będzie mówił o sztuce, która z technologii zrobiła nie tylko gadżet, ale starała się swoją praktyką tę technologię zrozumieć. Będzie o muzyce, instalacjach, urządzeniach i eBayu. Małe BIO Krzyśka poniżej.

Po wystąpieniu Krzyśka zaczynamy imprezę. Zagra dla nas Maceo Wyro.
Meczu nie będzie :) Ale uważamy się za dobrą alternatywę.

Krzysiek Trzewiczek – muzyk i programista. Specjalista w dziedzinie programowania multimediów i muzyki oraz projektowania informacji i interfejsów użytkownika. Przez kilka lat projektował systemy interaktywne i multimedialne dla teatru, współpracował ze Studiem Muzyki Elektroakustycznej AM w Krakowie, pracował w projekcie IntegraLive. Prowadził autorskie warsztaty programowania multimediów dla artystów, programowania dla dzieci. Od kilku lat aktywny muzycznie, wcześniej – jako współzałożyciel plain. music – zorganizował siedem międzynarodowych festiwali muzyki improwizowanej. W swojej pracy artystycznej promuje używanie otwartych technologii i otwartych sposobów działania

Maceo Wyro — Maceo Wyro uro­dził się w Fin­lan­dii, a wycho­wał na Żoli­bo­rzu. Stu­dio­wał Lite­ra­turę Ame­ry­kań­ską na UW. Swój gust szli­fo­wał w Nowym Jorku, by w końcu osiąść na spo­koj­nej war­szaw­skiej Saskiej Kępie. Muzyką zaj­muje się od dziecka, choć prze­bo­jów z dzie­ciń­stwa nie pie­lę­gnuje tak bar­dzo, jak nie­które kra­jowe sta­cje radiowe. Inte­re­suje go przede wszyst­kim to co nowe, choć nie­ko­niecz­nie modne. Nade wszystko ceni sobie mię­dzy­ga­tun­kowe, mię­dzy­ga­lak­tyczne podróże, któ­rym daje upust w swo­jej coty­go­dnio­wej sobot­niej audy­cji w Radio Roxy, o cał­kiem nie­przy­pad­ko­wej nazwie Kosmos. Wiel­bi­ciel czar­nej muzyki, zarówno tej kla­sycz­nej, jak i kosmicz­nie nowo­cze­snej. Regu­lar­nie zapra­sza swo­ich ulu­bio­nych arty­stów na cykl War­soul Ses­sions, który powoli dobiega dru­giej rocz­nicy swo­jej dzia­łal­no­ści. Dj’sko i pro­du­cencko speł­nia się w duecie z Envee’m w nie­dawno reak­ty­wo­wa­nej koali­cji Nie­win­nych Cza­ro­dzie­jów. Pisze oka­zyj­nie, bo od opi­sy­wa­nia muzyki, woli jej słu­chać. Lubi też oglą­dać filmy, głów­nie ame­ry­kań­skie dra­maty i kome­die, które pochła­nia pasjami, byle bez lektora.

www.netwtorek.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  • RSS